حاشیه شهر مشهد نیازمند توجه بیشتر

0

مشهد به عنوان کلان شهر در کشور مطرح است. ذات کلان شهرها در گیر شدن با مسائل مختلف از جمله حاشیه نشینی است اما در مرکز خراسان رضوی، حاشیه نشینی یک پدیده قابل پیش بینی یا روال عادی نیست، این شهر یک میلیون حاشیه نشین دارد.

وجود تعداد زیادی حاشیه نشین و پراکندگی آنها در جغرافیایی به طول خط شمال و شرق مشهد، مساعدت و همراهی با آنان را مشکل و مهار رفتارهای ناهنجار با عوامل حاشیه نشینی را سخت کرده است.
در حاشیه شهر مشهد بافت جمعیت متنوع و متفاوت است، مهاجران خود بخشی از ماجرا هستند، افرادی که تبعه کشور دیگری هستند، اما از شهرداری مشهد خدمات مطلوب مطالبه می کنند و از پلیس توقع نظارت جدی بر منطقه سکونت خود را دارند.
در عین حال خانه های کوچک و جمعیت انبوه و سرانه سکونت در واحد در حاشیه شهر مشهد یک گرفتاری عمده است.
خانه های ۴۰ متری که گاهی یک خانواده ۷ نفره را در خود جای داده اند و تولید زباله و نیازهای آنان به خدمات شهری بسیار است، اما اسم آنها در فهرست پرداخت کنندگان عوارض دیده نمی شود.
با همه این مشکلات، حاشیه مشهد جزئی از این شهر است و بدیهی است باید برای آن چاره اندیشی کرد.
به نظر می رسد در مقطع کنونی بش از هر زمانی نیازمند برنامه ریزی مناسب و چاره سازی در حاشیه شهر هستیم، برنامه ای که بتواند مشکلات را کاهش، سطح خدمات را ارتقاء و در عین حال به امنیت و توانمندی های شهر کمک کند.
شهرداری به عنوان متولی این امر خطیر، قطعا طرح هایی دارد، اما روشن است که طرح به تنهایی کارامد نیست و باید به حوزه اجرایی ارجاع شود، تا آثار ان دیده شود.

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید